Shopping cart 0

Podatek odroczony w sprawozdaniu finansowym

Publication date: 2017-12-28 10:32:51

Podatek dochodowy składa się z dwóch części – bieżącej oraz odroczonej (przy czym podatku odroczonego nie muszą liczyć te jednostki, których sprawozdanie finansowe nie podlega obowiązkowi badania, pod warunkiem, ze niewyliczenie podatku odroczonego nie zniekształci istotnie sytuacji majątkowo – finansowej i wyniku finansowego).

Jeśli podatek dochodowy zostanie potraktowany jako koszt w wysokości 19% wyniku brutto jednostki, to zauważyć można różnicę między podatkiem CIT a takim kosztem. Różnica ta powoduje konieczność liczenia podatku odroczonego, który swoje źródło znajduje w przychodach i kosztach bilansowych (a nie – jak CIT – podatkowych). Podatek odroczony jest jednym z bardziej ryzykownych obszarów rachunkowości. Wśród najczęściej popełnianych błędów zwrócić uwagę należy na to, że:

·        podatek odroczony bardzo często opiera się na podejściu wynikowym, podczas gdy prawidłowe jest podejście bilansowe – stąd niejednokrotnie jest on obliczany jedynie na różnicach czasowych (w wyniku za cały rok), a nie przejściowych, czyli bilansowo zakumulowanych

·        nie wszystkie różnice przejściowe są kompletnie identyfikowane

·        różnice ujemne (NKUP w danym roku, który stanie się KUP w roku następnym) traktowane są jako różnice dodatnie i liczona jest od nich rezerwa na podatek odroczony, podczas gdy prawidłowo tworzy się na nie aktywo (albo odwrotnie)

·        nie zawsze prawidłowo jest rozpoznawana utrata wartości – odpis aktualizujący należy tworzyć zawsze wtedy, kiedy nie jest prawdopodobne, że w przyszłości przynajmniej część ujemnych różnic przejściowych zostanie zrealizowana, podczas gdy w praktyce mimo dużej niepewności realizacji różnic, nie liczy się w ogóle odpisu aktualizującego.


Main page Other posts
Service does not collect information in an automatic way, with the exception of the information contained in cookies, which are necessary to identify our users, the memory settings, keeping session parameters, and improving the Service to its users. If you are familiar with this information, click Close
X