Shopping cart 0

Leasing finansowy jako jedna z form finansowania działalności

Publication date: 2017-12-28 10:34:50

„Wykopane w 1984 r. gliniane tabliczki, zapisane pismem klinowym przez skrybów z sumeryjskiego Ur, ujawniły sensacyjny fakt: już ponad 5000 lat temu w Mezopotamii istniał leasing. Sprawujący  władzę kapłani leasingowali narzędzia i ziemię rolnikom.”

20 lat leasingu w Polsce, Raport Związku Polskiego Leasingu

 

Leasing finansowy jest coraz bardziej popularnym źródłem finansowania działalności. Polska ustawa o rachunkowości nie podaje wprost klasyfikacji umowy leasingowej, w praktyce jednak wyróżnia się leasing operacyjny oraz leasing finansowy.

Leasingiem operacyjnym jest taka umowa, która nie spełnia przesłanek uznania jej za leasing finansowy. Natomiast aby umowa była leasingiem finansowym, musi być zawarta na czas określony oraz spełniać przynajmniej jeden z ustawowych warunków:

·        przenosi własność przedmiotu na korzystającego po zakończeniu okresu, na jaki została zawarta

·        zawiera prawo do nabycia jej przedmiotu przez korzystającego, po zakończeniu okresu, na jaki została zawarta, po cenie niższej od wartości rynkowej z dnia nabycia

·        okres, na jaki została zawarta umowa, odpowiada w przeważającej części przewidywanemu okresowi ekonomicznej użyteczności środka trwałego lub prawa majątkowego, przy czym nie może być on krótszy niż ¾ tego okresu; prawo własności przedmiotu umowy może być, po okresie na jaki została umowa zawarta, przeniesione na korzystającego

·        suma opłat, pomniejszonych o dyskonto, ustalona w dniu zawarcia umowy i przypadająca do zapłaty w okresie jej obowiązywania, przekracza 90% wartości rynkowej przedmiotu umowy na ten dzień

·        zawiera przyrzeczenie finansującego do zawarcia z korzystającym kolejnej umowy o oddanie w odpłatne używanie tego samego przedmiotu lub przedłużenia umowy dotychczasowej na warunkach korzystniejszych od przewidzianych w dotychczasowej umowie

·        umowa przewiduje możliwość jej wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, że wszelkie powstałe z tego tytułu koszty i straty poniesione przez finansującego pokrywa korzystający

·        przedmiot umowy został dostosowany do indywidulanych potrzeb korzystającego; może on być używany wyłącznie przez korzystającego, bez wprowadzania w nim istotnych zmian.

Stosownie do standardów międzynarodowych (MSR nr 17 „Leasing”) leasing finansowy to taka umowa, w której na leasingobiorcę przechodzą wszystkie pożytki i całe ryzyko z tytułu posiadania przedmiotu leasingu.

Równolegle występuje również trzecia forma leasingu – tzw. leasing zwrotny, który może posiadać zarówno cechy leasingu finansowego, jak i operacyjnego. Polega on w swojej istocie na tym, że właściciel danego przedmiotu sprzedaje go firmie leasingowej, od której następnie go leasinguje. Taka forma ma sens np. w sytuacji, kiedy firma ma kłopoty z utrzymaniem dobrej kondycji finansowej, a właścicielowi zależy na jej „uratowaniu”.


Main page Other posts
Service does not collect information in an automatic way, with the exception of the information contained in cookies, which are necessary to identify our users, the memory settings, keeping session parameters, and improving the Service to its users. If you are familiar with this information, click Close
X