Shopping cart 0

Opis istotnych wartości niematerialnych - dokumentacja cen transferowych

Publication date: 2018-07-23 11:58:36

Podatnicy sporządzający dokumentację grupową (master file) w zakresie opisu istotnych wartości niematerialnych, przedstawiają informacje dotyczące:

a) strategii grupy podmiotów powiązanych w odniesieniu do wartości niematerialnych w zakresie ich:
– posiadania, w tym ochrony i utrzymania, 
– tworzenia, w tym opracowywania,
– rozwijania, w tym ulepszania,
– wykorzystania,

b) największych, pod względem liczby zatrudnionych pracowników, ośrodków prowadzących prace badawczo-rozwojowe w ramach grupy podmiotów powiązanych oraz kraju ich siedziby,

c) nazw podmiotów zarządzających pracami badawczo-rozwojowymi w ramach grupy podmiotów powiązanych oraz kraju ich siedziby,

d) wartości niematerialnych należących do podmiotów powiązanych w grupie, wpływających na wycenę cen transakcyjnych w transakcjach między podmiotami powiązanymi, dla poszczególnych istotnych łańcuchów wartości dodanej, uzupełnione o informację o podmiocie posiadającym tytuł prawny do tych wartości wraz z określeniem rodzaju tego tytułu prawnego, a w przypadku gdy żaden z podmiotów powiązanych nie posiada tytułu prawnego do tych wartości – uzupełnione o informację o podmiocie zarządzającym tymi wartościami lub kontrolującym te wartości,

e) umów lub porozumień między podmiotami powiązanymi odnoszących się do wartości niematerialnych wykorzystywanych w grupie podmiotów powiązanych, globalnie lub na danym rynku geograficznym, dla poszczególnych istotnych łańcuchów wartości dodanej, w tym umów o wspólnych przedsięwzięciach, umów o prowadzenie prac badawczo-rozwojowych oraz umów licencyjnych,

f) zmiany podmiotu posiadającego tytuł prawny do wartości niematerialnych, zmiany podmiotu zarządzającego tymi wartościami lub kontrolującego te wartości lub zmiany podmiotu powiązanego korzystającego z tych wartości, wraz ze wskazaniem kraju siedziby tych podmiotów oraz wypłaconego z tego tytułu wynagrodzenia lub kompensaty;


Main page Other posts
Service does not collect information in an automatic way, with the exception of the information contained in cookies, which are necessary to identify our users, the memory settings, keeping session parameters, and improving the Service to its users. If you are familiar with this information, click Close
X