Shopping cart 0

Dokumentacja cen transferowych - rodzaje dokumentacji podatkowej

Publication date: 2018-06-11 10:31:05

Wraz ze znowelizowaną Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, na podatników zostały nałożone nowe obowiązki dotyczące dokumentowania transakcji oraz innych zdarzeń, dokonanych z podmiotami powiązanymi. Do 30 września 2018 r. podatnicy dokonujący takich transakcji muszą przedłożyć w urzędzie skarbowym oświadczenie o sporządzeniu kompletnej dokumentacji podatkowej, a tym samym - muszą do tego dnia dokumentację taką przygotować.

Do sporządzenia dokumentacji podatkowej zobowiązani są ci podatnicy (zarówno podatku CIT, jak i PIT), których przychody lub koszty w rozumieniu ustawy o rachunkowości w poprzednim roku przekroczyły równowartość 2 mln EUR. Przychody lub koszty rachunkowe obejmują nie tylko przychody / koszty działalności podstawowej, ale również finansowe i pozostałe operacyjne!

Równowartość EUR przelicza się na PLN po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski, obowiązującym w ostatnim dniu roboczym roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, którego dotyczy dokumentacja podatkowa 

Dla transakcji i innych zdarzeń mających miejsce w 2017 r. kurs wynosi 4,4240 EUR/PLN, co oznacza, że podatnicy, których przychody lub koszty rachunkowe w roku 2016 przekroczyły równowartość 8.848.000 PLN zobowiązani są do sporządzenia dokumentacji podatkowej.

Należy przy tym zaznaczyć, że dokumentacja podatkowa została podzielona na trzy rodzaje (poziomy) - w zależności od osiągniętych przychodów / kosztów. Zatem im wyższe były przychody/ koszty w poprzednim roku, tym bardziej szczegółowy zakres informacji wymaganych do przygotowania.

Dokumentację podstawową sporządzają te podmioty, których przychody / koszty w poprzednim roku przekroczyły równowartość 2 mln EUR, a jednocześnie były mniejsze niż 20 mln EUR. Przy czym dokumentacja podstawowa obejmuje:
1. dokumentację lokalną
2. analizę danych porównawczych - analizę benchamarkingową, do sporządzenia której są zobowiązani ci podatnicy, których równowartość przychodów / kosztów przekroczyła 10 mln EUR.

Do sporządzenia mastef file (dokumentacji grupowej) zobowiązani są podatnicy, których przychody lub koszty przekroczyły równowartość 20 mln EUR, a jednocześnie były mniejsze niż 750 mln EUR.

Podatnicy, których przychody lub koszty były wyższe niż 750 mln EUR, sporządzają raportowanie według krajów (country - by - country reporting).Main page Other posts
Service does not collect information in an automatic way, with the exception of the information contained in cookies, which are necessary to identify our users, the memory settings, keeping session parameters, and improving the Service to its users. If you are familiar with this information, click Close
X