Shopping cart 0

Dokumentacja podatkowa podstawowa (local file)

Publication date: 2018-06-11 11:03:05

Podatnicy, których przychody lub koszty w rozumieniu ustawy o rachunkowości (a więc nie tylko z działalności podstawowej, ale również finansowej i pozostałe operacyjne) przekroczyły równowartość 2 mln EUR, są zobowiązani do sporządzenia tzw. dokumentacji podstawowej (lokalnej), do dnia 30 września 2018 r. za transakcje lub inne zdarzenia mające miejsce w 2017 roku.

Mimo iż ustawodawca nie narzuca formy sporządzania dokumentacji podstawowej (nakłada jedynie obowiązek sporządzenia kompletnej dokumentacji), to zarówno w Ustawie o CIT (art. 9a), jak i Ustawi o PIT (art. 25a) wymienia enumeratywnie, jakie elementy musi zawierać dokumentacja podatkowa lokalna, aby można było uznać ją za kompletną:

  1. opis transakcji lub innych zdarzeń
  2. opis danych finansowych podatnika
  3. informacje o podatniku
  4. dokumenty związane z transakcją lub innym zdarzeniem.
Opis transakcji lub innych zdarzeń, w tym umów zarządzania płynnością, umów o podziale kosztów, dokonywanych pomiędzy podatnikiem i podmiotami z nimi powiązanymi, powinien zawierać co najmniej:

a) wskazanie rodzaju i przedmiotu tych transakcji lub innych zdarzeń,
b) dane finansowe, w tym przepływy pieniężne dotyczące tych transakcji lub innych zdarzeń,
c) dane identyfikujące podmioty powiązane dokonujące tych transakcji lub ujmujące te zdarzenia,
d) opis przebiegu tych transakcji lub innych zdarzeń, w tym funkcji wykonywanych przez podatnika i podmioty z nimi powiązane, angażowanych przez nich aktywów bilansowych i pozabilansowych, kapitału ludzkiego oraz ponoszonych ryzyk,
e) wskazanie metody i sposobu kalkulacji dochodu (straty) podatnika wraz z uzasadnieniem ich wyboru, w tym algorytmu kalkulacji rozliczeń dotyczących tych transakcji lub innych zdarzeń oraz sposobu wyliczenia wartości rozliczeń wpływających na dochód (stratę) podatnika.

Opis danych finansowych podatnika powinien pozwolić na porównanie rozliczeń z danymi wynikającymi z zatwierdzonego sprawozdania finansowego, jeżeli obowiązek jego sporządzenia wynika z obowiązujących podatnika lub spółkę przepisów o rachunkowości.

Informacje o podatniku zawierają co najmniej opis:

a) struktury organizacyjnej i struktury zarządczej,
b) przedmiotu i zakresu prowadzonej działalności,
c) realizowanej strategii gospodarczej, w tym przeprowadzonych w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy przeniesień pomiędzy podmiotami powiązanymi istotnych ekonomicznie funkcji, aktywów lub ryzyk, mających wpływ na dochód (stratę) podatnika,
d) otoczenia konkurencyjnego.

Do dokumentacji należy także dołączyć dokumenty związane z transakcją lub innym zdarzeniem, a więc m.in.:

a) umowy, porozumienia zawarte pomiędzy podmiotami powiązanymi lub inne dokumenty, dotyczące transakcji lub innych zdarzeń, umowę spółki niebędącej osobą prawną, umowę wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze, dokumentujące zasady przyznawania praw wspólnikom (stronom umowy) do udziału w zysku oraz uczestnictwa w stratach,
b) porozumienia w sprawach podatku dochodowego zawarte z administracjami podatkowymi państw innych niż Rzeczpospolita Polska, dotyczące transakcji lub innych zdarzeń, w szczególności uprzednie porozumienia cenowe.


Main page Other posts
Service does not collect information in an automatic way, with the exception of the information contained in cookies, which are necessary to identify our users, the memory settings, keeping session parameters, and improving the Service to its users. If you are familiar with this information, click Close
X