Shopping cart 0

Dokumentacja podatkowa - czym jest analiza benchmarkingowa?

Publication date: 2018-06-11 14:59:20

Podatnicy, których przychody lub koszty w rozumieniu ustawy o rachunkowości w poprzednim roku przekroczyły równowartość 10 000 000 EUR (dla transakcji i innych zdarzeń dokonanych w roku 2017 próg ten odpowiada 44.240.000 PLN), zobowiązani są poza przygotowaniem dokumentacji podstawowej i przedłożeniem w urzędzie skarbowym oświadczenia o sporządzeniu kompletnej dokumentacji podatkowej, w terminie do 30 września 2018 r. opracowania również analizy danych porównawczych, uwzględniającej polskie dane porównawcze oraz przedłożenia uproszczonego sprawozdania o realizacji transakcji lub innych zdarzeń zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi - sprawozdanie CIT-TP.

Czym jest analiza benchmarkingowa? Czy można ją opracować samodzielnie, czy najkorzystniej zlecić jej przygotowanie firmom specjalizującym się w tworzeniu tego typu opracowań?

Ustawa o CIT w art. 9a (analogicznie art. 25a Ustawy o PIT) stanowi, że w przypadku podatników:

a) których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych, przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 10 000 000 euro albo

b) posiadających udziały w spółce niebędącej osobą prawną, której przychody lub koszty, w rozumieniu obowiązujących tę spółkę przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły w poprzednim roku obrotowym w rozumieniu tych przepisów równowartość 10 000 000 euro

– poza opisem także opis analizy danych podmiotów niezależnych lub danych ustalonych z podmiotem niezależnym, uznanych za porównywalne do warunków ustalonych w transakcjach lub innych zdarzeniach, zwanej dalej „analizą danych porównawczych”, wykorzystanych do kalkulacji rozliczeń, wraz z podaniem źródła tych danych.

Wytyczne do tworzenia analizy danych porównawczych zostały szczegółowo opisane w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: "Rozporządzenie w sprawie cen transferowych").

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie cen transferowych, analiza danych porównawczych powinna zawierać następujące dane:

a) strony transakcji lub innego zdarzenia, które podlegają analizie danych porównawczych, a jeżeli wymaga tego sposób zastosowania metody kalkulacji dochodów (straty) – dwóch lub więcej stron transakcji lub innego zdarzenia, wraz z wyjaśnieniem powodów wyboru analizowanej strony transakcji lub innego zdarzenia,

b) założeń stanowiących podstawę analizy danych porównawczych, które wpływają na wartość rynkową przedmiotu transakcji lub innego zdarzenia, wraz z uzasadnieniem powodów uznania, że dany wybór pozwala na uzyskanie na podstawie dostępnych danych i informacji największej porównywalności transakcji lub innych zdarzeń, w zakresie:
– cech charakterystycznych dóbr, usług lub innych świadczeń, które są przedmiotem porównywanych transakcji lub innych zdarzeń,
– przebiegu transakcji lub innego zdarzenia, w tym analizy funkcjonalnej,
– warunków określonych w porównywanych transakcjach lub innych zdarzeniach,
– warunków istniejących na porównywanych rynkach, w tym kryteriów porównywalności wpływających na uznanie danego obszaru geograficznego, krajowego lub zagranicznego, za rynek porównywalny,
– stosowanej strategii gospodarczej,

c) przyczyn zastosowania danych porównawczych pochodzących z jednego roku lub danych wieloletnich, wykorzystanych do analizy sytuacji gospodarczej podmiotów niezależnych uznanych za porównywalne, 

d) danych porównawczych, w tym danych finansowych lub wskaźników finansowych, odnoszących się do operacji gospodarczych z podmiotami niezależnymi lub zawieranych między podmiotami niezależnymi, które podatnik wykorzystał do zastosowania metody kalkulacji dochodów (straty) lub które odrzucił z powodu braku porównywalności, z podaniem informacji na temat źródła i sposobu pozyskania tych danych oraz cen lub wskaźników finansowych dotyczących tych transakcji lub innych zdarzeń,

e) zastosowanych korekt, wraz z uzasadnieniem konieczności ich dokonania, w zakresie wskazanym w lit. b, eliminujących rozbieżności pomiędzy wykorzystanymi danymi porównawczymi dotyczącymi transakcji, innych zdarzeń lub podmiotów a analizowaną transakcją lub innym zdarzeniem,

f) wyznaczonego punktu lub przedziału rynkowego wraz z opisem ewentualnego wykorzystania miar statystycznych do tego celu, wraz z uzasadnieniem przyjęcia, że warunki transakcji lub innego zdarzenia nie różnią się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty,

g) przyczyn braku którejkolwiek z informacji wskazanych w lit. b–f – w przypadku gdy przeprowadzenie analizy danych porównawczych nie wymaga ich posiadania lub użycia.

Jak wynika z powyższego, opracowanie analizy danych porównawczych wymaga zatem szerokiej wiedzy z zakresu cen transferowych, a także dostępu do różnych baz danych. Dlatego najkorzystniej dla podatnika, jeśli zleci firmie zewnętrznej, wyspecjalizowanej w opracowywaniu dokumentacji podatkowej.Main page Other posts
Service does not collect information in an automatic way, with the exception of the information contained in cookies, which are necessary to identify our users, the memory settings, keeping session parameters, and improving the Service to its users. If you are familiar with this information, click Close
X