Shopping cart 0

Dokumentacja podatkowa - czym jest master file?

Publication date: 2018-06-11 15:10:14

Podatnicy, którzy w poprzednim roku osiągnęli przychody lub koszty w rozumieniu ustawy o rachunkowości przewyższające równowartość 20 000 000 EUR, zobowiązani są do opracowania:
1. dokumentacji lokalnej
2. oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej w ustawowym terminie (tj. do dnia 30 września 2018 r.)
3. analizy danych porównawczych
4. uproszczonego sprawozdania o realizacji transakcji / innych zdarzeń zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi - CIT-TP
5. master file (dokumentacji grupowej).

Co obejmuje dokumentacja grupowa i dlaczego jej przygotowanie jest tak ważne?

Rozporządzenie w sprawie cen transferowych mówi, że dokumentacja grupowa musi zawierać takie elementy, jak:

1) w zakresie struktury organizacyjnej grupy podmiotów powiązanych, informację, przedstawioną również w formie schematu, wskazującą nazwy, formy prawne i miejsca siedziby podmiotów powiązanych w grupie podmiotów powiązanych, wraz z informacją na temat podmiotów powiązanych posiadających udział w kapitale tych podmiotów;

2) w zakresie opisu zasad wyznaczania cen transakcyjnych (polityki cen transakcyjnych) stosowanych przez grupę podmiotów powiązanych, informacje dotyczące zasad wyznaczania cen transakcyjnych (polityki cen transakcyjnych) stosowanych przez grupę podmiotów powiązanych w odniesieniu do:

a) usług, w tym sposobu przypisania kosztów tych usług i wyznaczania wynagrodzenia za te usługi,
b) wartości niematerialnych, w tym efektów prac badawczo-rozwojowych,
c) finansowania działalności gospodarczej podmiotów powiązanych w grupie podmiotów powiązanych, niezależnie od formy tego finansowania, w szczególności udzielonych lub otrzymanych kredytów lub pożyczek, umów o zarządzaniu płynnością finansową oraz udzielonych lub otrzymanych gwarancji lub poręczeń, a w przypadku finansowania oferowanego przez wybrany podmiot powiązany z grupy – wraz z informacją o nazwie podmiotu pełniącego taką rolę oraz miejscu efektywnego zarządu tym podmiotem,
d) innych niż wskazane w lit. a–c obszarów działalności grupy, w stosunku do których podatnik uzna za stosowne określenie zasad wyznaczania cen transakcyjnych;

3) w zakresie opisu przedmiotu i zakresu działalności prowadzonej przez grupę podmiotów powiązanych, informacje dotyczące:

a) czynników biznesowych wpływających w największym stopniu na zyski osiągane przez grupę podmiotów powiązanych,
b) istotnych łańcuchów wartości dodanej, przedstawione również w formie diagramu, wraz z opisem profili funkcjonalnych podmiotów powiązanych dokonujących transakcji lub innych zdarzeń w ramach danego łańcucha,
c) usług świadczonych przez podmioty powiązane w ramach istotnego łańcucha wartości dodanej, wraz ze zwięzłym opisem tych usług, z wyłączeniem usług badawczo-rozwojowych i usług o niskiej wartości dodanej,
d) rynków geograficznych, na których osiągane jest co najmniej 10% zysków w ramach poszczególnych istotnych łańcuchów wartości dodanej,
e) zachodzących w danym roku przeniesień między podmiotami powiązanymi funkcji, aktywów lub ryzyk, także w drodze restrukturyzacji, fuzji, przejęć lub zbycia inwestycji, w zakresie poszczególnych istotnych łańcuchów wartości dodanej, wpływających na:
– dochód (stratę) tych podmiotów, w tym podlegające wypłacie kompensaty za takie przeniesienie, lub
– zakres produktów lub usług oferowanych przez grupę podmiotów powiązanych, lub
– liczbę rynków, na których są oferowane produkty lub usługi grupy podmiotów powiązanych;

4) w zakresie opisu istotnych wartości niematerialnych, informacje dotyczące:

a) strategii grupy podmiotów powiązanych w odniesieniu do wartości niematerialnych w zakresie ich:
– posiadania, w tym ochrony i utrzymania, 
– tworzenia, w tym opracowywania,
– rozwijania, w tym ulepszania,
– wykorzystania,
b) największych, pod względem liczby zatrudnionych pracowników, ośrodków prowadzących prace badawczo- rozwojowe w ramach grupy podmiotów powiązanych oraz kraju ich siedziby,
c) nazw podmiotów zarządzających pracami badawczo-rozwojowymi w ramach grupy podmiotów powiązanych oraz kraju ich siedziby,
d) wartości niematerialnych należących do podmiotów powiązanych w grupie, wpływających na wycenę cen transakcyjnych w transakcjach między podmiotami powiązanymi, dla poszczególnych istotnych łańcuchów wartości dodanej, uzupełnione o informację o podmiocie posiadającym tytuł prawny do tych wartości wraz z określeniem rodzaju tego tytułu prawnego, a w przypadku gdy żaden z podmiotów powiązanych nie posiada tytułu prawnego do tych wartości – uzupełnione o informację o podmiocie zarządzającym tymi wartościami lub kontrolującym te wartości,
e) umów lub porozumień między podmiotami powiązanymi odnoszących się do wartości niematerialnych wykorzystywanych w grupie podmiotów powiązanych, globalnie lub na danym rynku geograficznym, dla poszczególnych istotnych łańcuchów wartości dodanej, w tym umów o wspólnych przedsięwzięciach, umów o prowadzenie prac badawczo-rozwojowych oraz umów licencyjnych,
f) zmiany podmiotu posiadającego tytuł prawny do wartości niematerialnych, zmiany podmiotu zarządzającego tymi wartościami lub kontrolującego te wartości lub zmiany podmiotu powiązanego korzystającego z tych wartości, wraz ze wskazaniem kraju siedziby tych podmiotów oraz wypłaconego z tego tytułu wynagrodzenia lub kompensaty;

5) w zakresie opisu sytuacji finansowej podmiotów tworzących grupę, opis sposobu finansowania grupy podmiotów powiązanych przez podmioty niezależne, zawierający listę otrzymanych od podmiotów niezależnych kredytów oraz pożyczek, które stanowią ponad 5% sumy finansowania zewnętrznego grupy podmiotów powiązanych. 


Main page Other posts
Service does not collect information in an automatic way, with the exception of the information contained in cookies, which are necessary to identify our users, the memory settings, keeping session parameters, and improving the Service to its users. If you are familiar with this information, click Close
X