Shopping cart 0

Ceny transferowe - usługi o niskiej wartości dodanej

Publication date: 2018-07-23 13:33:31

Usługi o niskiej wartości dodanej obejmują w szczególności:

  A. Usługi informatyczne, na przykład:

  A.1. tworzenie i rozwijanie systemu informatycznego oraz zarządzanie nim;

  A.2. badanie, rozwój, instalację i regularną lub nadzwyczajną obsługę techniczną oprogramowania;

  A.3. badanie, rozwój i regularną lub nadzwyczajną obsługę techniczną sprzętu komputerowego;

  A.4. dostarczanie i transmisję danych;

  A.5. usługi związane z tworzeniem kopii zapasowych.

  B. Usługi związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, na przykład:

  B.1. działania związane ze standardowym i nadzwyczajnym zarządzaniem personelem (prawne, wynikające z umów, administracyjne, dotyczące zabezpieczenia społecznego i podatków);

  B.2. dobór i zatrudnianie personelu;

  B.3. pomoc w określaniu ścieżek kariery;

  B.4. pomoc w opracowywaniu systemu wynagradzania i systemu świadczeń (włącznie z planami opcji na akcje);

  B.5. określanie procesu oceny personelu;

  B.6. szkolenie personelu;

  B.7. oddelegowanie personelu na czas określony;

  B.8. koordynację podziału personelu na tymczasowy i stały oraz zarządzanie zwolnieniami.

  C. Usługi marketingowe, na przykład:

  C.1. badanie, rozwój i koordynację działalności marketingowej;

  C.2. badanie, rozwój i koordynację promocji handlowych;

  C.3. badanie, rozwój i koordynację kampanii reklamowych;

  C.4. badanie rynku;

  C.5. tworzenie strony internetowej i zarządzanie nią;

  C.6. wydawanie czasopism przeznaczonych dla klientów podmiotu powiązanego.

  D. Usługi prawne, na przykład:

  D.1. pomoc w sporządzaniu i przeglądzie umów i porozumień;

  D.2. udzielanie na bieżąco porad prawnych;

  D.3. sporządzanie i zamawianie opinii prawnych i podatkowych;

  D.4. pomoc w wypełnianiu zobowiązań prawnych;

  D.5. pomoc w sporach sądowych;

  D.6. centralne zarządzanie relacjami z zakładami ubezpieczeń i brokerami;

  D.7. doradztwo podatkowe;

  D.8. badania cen transferowych;

  D.9. ochronę dóbr niematerialnych.

  E. Księgowość i usługi administracyjne, na przykład:

  E.1. pomoc w przygotowywaniu budżetu i planów operacyjnych, prowadzenie obowiązkowych ksiąg i rachunków;

  E.2. pomoc w przygotowywaniu okresowych sprawozdań finansowych, rocznych i nadzwyczajnych bilansów lub wyciągów z rachunku (innych niż skonsolidowane sprawozdania finansowe);

  E.3. pomoc w wypełnianiu zobowiązań podatkowych, takich jak wypełnianie deklaracji podatkowych, obliczanie i płacenie podatków itp., przetwarzanie danych;

  E.4. audyt rachunków podmiotów powiązanych oraz zarządzanie procesem fakturowania.

  F. Usługi techniczne, na przykład:

  F.1. pomoc w zakresie instalacji, maszyn, wyposażenia, procesów itp.;

  F.2. planowanie i realizację zwyczajnych i nadzwyczajnych czynności obsługi technicznej pomieszczeń i instalacji;

  F.3. planowanie i realizację zwyczajnych i nadzwyczajnych działań restrukturyzacyjnych dotyczących pomieszczeń i instalacji;

  F.4. transfer wiedzy technicznej;

  F.5. dostarczanie wytycznych dotyczących produktów innowacyjnych;

  F.6. planowanie produkcji w celu ograniczenia nadwyżek mocy produkcyjnej i skutecznego zaspokojenia popytu;

  F.7. pomoc w planowaniu i realizacji wydatków inwestycyjnych;

  F.8. kontrolę efektywności;

  F.9. usługi inżynieryjne.

  G. Kontrolę jakości, na przykład:

  G.1. tworzenie polityki wysokiej jakości i wysokich standardów produkcji oraz świadczenia usług;

  G.2. pomoc w uzyskaniu certyfikatów jakości (np. ISO 9000);

  G.3. rozwój i wdrażanie programów satysfakcji klienta.

  H. Inne usługi:

  H.1. usługi związane ze strategią i rozwojem przedsiębiorstw w przypadku występowania związku z istniejącym lub mającym powstać podmiotem powiązanym;

  H.2. bezpieczeństwo korporacyjne;

  H.3. badania i rozwój;

  H.4. zarządzanie nieruchomościami i infrastrukturą;

  H.5. usługi logistyczne;

  H.6. zarządzanie zapasami;

  H.7. doradztwo w sprawach transportu i strategii dystrybucji;

  H.8. usługi składowania;

  H.9. zakup usług i pozyskiwanie surowców;

  H.10. zarządzanie obniżaniem kosztów;

  H.11. usługi w zakresie pakowania.


Main page Other posts
Service does not collect information in an automatic way, with the exception of the information contained in cookies, which are necessary to identify our users, the memory settings, keeping session parameters, and improving the Service to its users. If you are familiar with this information, click Close
X